Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is één van de organen waarin ouders hun stem kunnen laten horen. In de MR kunnen ouders meedenken en -beslissen over allerlei zaken die op en rond de school aan de orde komen. De school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Deze raad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Ouders die zich verkiesbaar willen stellen, dienen een kind op school te hebben.

De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.

In de MR worden in principe alle zaken besproken die de school en het onderwijs aangaan. Denkt u maar eens aan het vaststellen van het vakantierooster, leermethodes, ouderbijdrage en benoemingen van personeel. Verder kunnen tijdens vergaderingen allerlei onderwerpen aan de orde komen, die voor kinderen, ouders of leerkrachten van belang zijn. Bijvoorbeeld: pestgedrag, aankleding schoolplein, buitenschoolse activiteiten, enzovoorts.

Wilt u een onderwerp binnen de MR aan de orde stellen, schroom niet en laat het ons weten. We zijn te bereiken via mr.nessevlet@gmail.com

De Vier Windstreken kent ook een gemeenschappelijke MR (GMR). Deze wordt gevormd voor alle deelnemende scholen. In de tweewekelijkse nieuwsbrief voor ouders kunt u lezen wie er in de (G)MR zitten.