Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op school, de school van uw kind. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden.

  1. De leerkracht

Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.

  1. De directie of contactpersoon van de school

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie. Op de Nessevliet is juf Marianne Haak contactpersoon. 

  1. Bestuur

Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de voorzitter van het College van Bestuur van De Vier Windstreken.

  1. Vertrouwenspersoon

U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van de externe vertrouwenspersoon vanuit de GGD. Vanaf 1 januari 2022 hebben we een nieuwe extern vertrouwenspersoon. Deze is voor zowel ouders als medewerkers van D4W bereikbaar. Albert van der Zalm is bereikbaar via: 06- 23814297 en info@albertvanderzalm.nl

  1. Klachtencommissie

Op grond van de klachtenregeling staat het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs waarbij De Vier Windstreken is aangesloten. Het beleid van de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs is er evenwel op gericht dat klachten binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. 

In het kader van dit beleid verwijst de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs zaken die nog niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug, om te bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen. Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de Landelijke Klachtencommissie de klacht uiteraard in behandeling.

Gelet op het beleid van de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en – indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst – de zaak voor te leggen aan de voorzitter van het College van Bestuur van D4W.

Contactgegevens voorzitter College van Bestuur:
Mevrouw D. Lorier
Postbus 2061
2800 BE Gouda
0182 52 67 19
cvb@d4w.nl

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie voor het Christellijk Primair Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag 
070 386 16 97
info@klachtencommissie.org 

Klachten over seksueel geweld


Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school of de voorzitter van het College van Bestuur van De Vier Windstreken hiervan in kennis te stellen.

Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, telefoon: 0900 1113111