Sociale Veiligheid

Op De Nessevliet vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft D4W een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u downloaden door te klikken op de link hieronder.

Door te klikken op de pictogrammen in de infographic komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken met betrekking tot Sociale Veiligheid binnen D4W en onze school.Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

 M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)

 • Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Marilien Geuze
 • Vertrouwenspersoon: Marianne Kaptein
 • Directeur: Henk Lardée (interim)
 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel

Naast de 3 gedragsregels uit het Veiligheidsplan…

 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 
 • We helpen elkaar; 
 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving;

…. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

 Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

 • ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • De Vreedzame School, lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Edith Nieuwenhuyse

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We willen graag dat alle leerlingen, medewerkers en vrijwilligers op school zich veilig en prettig voelen. Daarom bevorderen we een sociaal veilig klimaat, in onze omgang met elkaar.

We hebben ook regels met elkaar afgesproken, een nieuwe methode geïntroduceerd – De Vreedzame School – en er is een pestprotocol voor als het onverhoopt misgaat.

Vreedzame school

De Nessevliet wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt. Ze leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang, en worden zo initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.:

Sinds 2014 zijn wij een Vreedzame School. Dit houdt in dat we:

 • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
 • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
 • Constructief conflicten op te lossen;
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
 • Open te staan voor verschillen tussen mensen.

En we streven naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

 • Kinderen zich veilig voelen;
 • Kinderen zich gehoord en gezien voelen;
 • Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat;
 • Leerkrachten en leerlingen prettig werken;
 • Minder sprake is van handelingsverlegenheid bij leerkrachten;
 • De eigen kracht van kinderen benut wordt.

Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Zoals bij alles is ook bij pesten voorkomen beter dan genezen. Het pestprotocol dat leerkrachten en ouders gezamenlijk onderschrijven, heeft als doel om leerlingen een veilig gevoel te geven tijdens hun schoolperiode, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook wil het regels en afspraken zichtbaar maken, waarop kinderen en volwassenen elkaar kunnen aanspreken als er zich ongewenste situaties voordoen. Het pestprotocol vindt u hier. 

Daarnaast beschikt de school over een vertrouwenspersoon. Dit is juf Marianne Kaptein.